pliki dla ciebie

Wzory dokumentów
  Wniosek o wydanie warunków zabudowy  
  Wniosek o wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego  
  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  
  Wniosek o pozwolenie na budowę  
     

Jeżeli przyłącza mediów wymagają przejścia przez działki sąsiadów, należy uzyskać pisemną zgodę właściciela. W przypadku przejścia przyłączy przez drogę należy złożyć odpowiednie wnioski w urzędzie.


Wnioski przejścia przyłączy (prąd, gaz, woda i wjazd) przez drogę
 
Gminną:
 
  Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza elektrycznego
przez drogę gminną
 
 
  Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza gazowego przez drogę gminną
 
 
  Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza wodociągowego przez drogę gminną  
  Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu z drogi gminnej  
     
Powiatową:
 

Wnioski o wydanie uzgodnień na wykonanie przyłączy przez drogę powiatową oraz o wydanie zjazdu z drogi powiatowej wypełnia się odręcznie w zależności od wymagań poszczególnych urzędów.

Wojewódzką:
  Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłączy przez drogę wojewódzką  
  Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej  
  Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego  
  Oświadczenie kierownika o przyjęciu obowiązków  
  Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy  
  Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji  
  Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych  
  Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych  
  Zgłoszenie budowy/robót budowlanych  

Przykładowe umowy:
  Umowa o roboty budowlane  
  Umowa o sprawowanie funkcji kierownika budowy  
  Opłaty skarbowe  

źrodło: opracowanie własne na podstawie materiałów udostępnionych przez właściwe urzędy. 

Dane Kontaktowe

Piotr Tuczyński
Kamionka Wielka 551
33-334 Kamionka Wielka
tel. 18 445 64 14
tel. kom. 501 816 943

Zapraszamy do współpracy